نو اندیشان بافت بنیان ملل

آزمایشگاه مهندسی بافت تیشوهاب

عضویت تیشوهاب در شبکه لبزنت

ارائه خدمات جدید در حوزه مهندسی بافت با تولید انواع داربست های نانوالیافی

عضویت تیشوهاب در لبزنت

TISSUEHUB Co. | Esmaeili Laboratory

آزمایشگاه مهندسی بافت TISSUEHUB

مدیریت، طرح‌ریزی و انجام پروژه‌

انجام مشاوره در تعیین چهارچوب و پیشبرد و طرح ریزی پروژه‌های شما در زمینه مهندسی بافت

شبیه سازی های نرم‌افزاری

شبیه سازی نرم افزاری به کمک کامسول، انسیس، فلوئنت، آباکوس و ... در زمینه مهندسی بافت

خدمات تحلیل نتایج

حصول و تحلیل داده های آماری، عددی و توصیفی در زمینه مهندسی بافت

TISSUEHUB Co. | Laboratory Studies

مطالعات آزمایشگاهی TISSUEHUB

بارگذاری دارو و دارو رسانی

سیستم های رهایش دارو در بستر داربست، نانوالیاف و ...

زخم پوش‌ها و ترمیم زخم

ساخت زخم پوش های مبتنی بر نانوالیاف، هیدروژل و پلیمرهای سنتتیک و ...

میکروفلوئیدیک دیوایس ها

ساخت تراشه های مکروسیالی و مطالعه رهایش دارو، داربست‌ها، نانوالیاف و ...

نانوتکنولوژی

تولید نانوذرات پلیمری و فلزی، تولید نانوامولسیون، اصلاح نانوذرات و ...

طرح‌ریزی، ساخت، مشخصه‌یابی و مطالعه
داربست‌های مهندسی بافت

  • ساخت داربست به روش‌های مختلف از جمله الکتروریسی و خشک کردن انجمادی
  • آماده سازی انواع محلول های پلیمری ترکیبی جهت ساخت داربست
  • تهیه فیلم های پلیمری طبیعی و سینتیک جهت ساخت داربست
  • مطالعه خواص داربست اعم از خواص بیولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی
  • انجام مطالعات و آنالیز درون‌تن و برون‌تن
  • سلول زدایی از ماتریکس گیاهی و بافت حیوانی