بعد از انتخاب موضوع مناسب، چگونگی انجام پروژه و دست یافتن به نتایج قابل قبول و در نهایت تحلیل نتایج قدم بعدی در مهندسی بافت و یا هر رشته دیگری است. اینکه چگونه یک موضوع را انجام دهیم بدین معناست که چند گروه داشته باشیم، چه گروهایی تعیین شوند، در مراحلی که نیاز به ساخت داربست است از چه تکنیک و یا چه موادی استفاده کنیم، چگونه مواد را مخلوط کنیم، از نانوتکنولوژی چگونه استفاده کنیم، چه تست هایی (فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی) را باید انجام دهیم، مطالعات درون تن باشد یا برون تن، چگونه بفهمیم نتایج قابل قبول است، تحلیل نتایج چگونه انجام می شود و به طور کلی چگونه به هدف اصلی موضوع برسیم.

بر اساس تجربه شرکت نواندیشان بافت بنیان ملل و با بررسی بیش از 500 پروپزال میتوان گفت که یکی از اشکالات مشترک در آنها، انتخاب مواد نامناسب جهت ساخت داربست (متناسب با روش)، انتخاب تست های غیر ضروری، و گروهبندی های اشتباه بوده است. چنین مسائلی باعث می شود تا نه تنها انجام پروژه به تاخیر بیفتد بلکه منجر به خروجی های ناخواسته و متناقض می شود.

استفاده از نرم افزارهای طراحی آزمایش مانند دیزاین اکسپرت همیشه مورد توجه بوده است و در جوامع بین المللی از اعتبار قابل توجهی برخوردار است. لذا اساتید همیشه دانشجویان را ترغیب می کنند تا از این تکنیک استفاده کنند. استفاده از این نرم افزار هم یکی دیگر از چالش هاست که دانشجویان متاسفانه در برخورد با آن دچار استرس و نگرانی می شوند و علت آن عدم آگاهی از شرایط استفاده از این نرم افزار ها و نحوه کار با آنها ست.

انتخاب یک مسیر مطالعاتی مهم و اینکه بدانید در هر مرحله از پروژه تحقیقاتی خود، چه اقدامات و تست هایی را باید انجام دهید، کلید موفقیت شما در انجام پروژه است. شرکت نواندیشان بافت بنیان ملل با اشراف کامل به جنبه های مختلف در زمیه مهندسی بافت و آگاهی از متدولوژی های مناسب توانسته است به عنوان مشاور و همراه دانشجویان، در پیشبرد پروژه های تحقیقاتی به آنها کمک کند.