خدمات تحلیل نتایج آماری و توصیفی

خدمات تحلیل نتایج و تحلیل داده

یکی از مراحل مهم در هر تحقیق، تحلیل نتایج و رسیدن به یک نتیجه گیری خلاصه و جامع می باشد. خدمات تحلیــل نتایــج یک تحقیق، از بررسی های میدانی آغاز می شود و بعد از انجام یک سری مطالعات آزمایشگاهی در نهایت حجم زیادی از اعداد، تصاویر و گراف ها حاصل می‌گردد که نیاز به تجزیه و تحلیل دارند تا بتوان یک مفهوم و نتیجه گیری واحد را از آن‌ها استخراج کرد.

این فرآیند در همه تحقیقات مشترک بوده و محقق نیاز دارد تا حاصل چند سال مطالعه خود را در قالب یک فصل نتیجه‌گیری ارائه دهد.

پیشرفت مهندسی بافت و توسعه روز افزون آن، منجر به ایجاد نتایج پیچیده‌ای می‌شود که تجزیه و تحلیل آن آسان نبوده و نیاز به تخصص دارد. بررسی رفتار یک داربست در مقایسه با یک جسم صلب از دیدگاه‌های مکانیکی، بیولوژیکی و … پیچیدگی‌های منحصر به فردی دارد. لذا دانستن جنبه‌های مهم یک موضوع منجر به تجزیه و تحلیل صحیح تر و دقیق تر نتایج می‌گردد.

خدمات ارائه شده تیشوهاب در زمینه تحلیـــل داده و نتایـــج پروژه‌های مهندسی بافت

شرکت نواندیشان بافت بنیان ملل، اقدام به ارائه این خدمات در زمینه مهندسی بافت و رشته های مرتبط نموده است تا بتواند به محققین جوان در پیشبرد اهدافشان کمک کند.

  • تحلیل داده های آماری و عددی به کمک نرم افزار SPSS – Prism
  • تحلیل نتایج آماری و توصیفی طیف سنجی DLS, Zeta, FTIR, UV-Vis, XRD
  • تحلیل داده های میکروسکوپی SEM, TEM, AFM
  • طراحی آزمایش به کمک نرم افزار Design Expert
خدمات تحلیل نتایج و تحلیل داده