خدمات تیشوهاب در زمینه ساخت داربست مهندسی بافت

 
الکتروریسی

الکتروریسی

الکتروریسی چیست؟ در توضیح اینکه الکتروریسی چیست؟ باید گفت که یک تکنیک همه کاره و قابل دوام برای تولید الیاف

ادامه مطلب »

داربست مهندسی بافت چیست؟

امـروزه هدف اصلی استفاده از ساخت داربست مهندسی بافت، بازسازی مجدد بافت‌های بدن است. هر بافت ويژگی‌های بيولـوژيكی و نيـز فيزيكـی ماننـد انـدازه و شكل خاص خود را دارد. بنـابراين هـر داربست در عمـل بايـد توانايی وارد كردن آثار بيولوژيكی و مكانيكی خاص را به منظـور بهبود و تغيير رفتار سلولی دارا باشد. بدين منظـور ساخت و مطالعه داربست مهندسی بافت براساس خواص بافت هدفش انجام می‌شـود.

برای فرآیند ساخت و مطالعه داربست مهندسی بافت انتخـاب نـوع و جنس داربست مهم‌ترين بخش كار است؛ به طوری كه در نهايـت جايگزين بافت آسيب ديده مي‌شود. داربست نه تنها اجازه اتصال سلول‌ها را به خود مي‌دهد، بلكه باعث مهاجرت سلول‌ها، نقل و انتقال فاكتورهای بيوشيميایی، انتشار مواد غذایی، مواد زائد و نيـز مواد توليدی سلول‌ها مـی‌شـود. بـرای رسـيدن بـه ايـن هـدف، اسکافولد بايد دارای يک‌سری ويژگی‌های ساختاری باشد.

ويژگی داربست مهندسی بافت

شبيه به ماتريكس خـارج سلولی (ECM : Extra-Cellular Matrix ) اســت كه نقش مهمی در سيگنال‌های فيزيكی و شيميايی تكثير دارند.

ايـن مـاده زمينه يا ماتريس خارج سـلولی، دارای پـروتئين‌هايی مثـل فيبرونكتين، كلاژن و ژلاتين است كه برمبنای اين مواد داربست‌های بسياری سـاخته شده‌اند.

ساخت و مطالعه داربست مهندسی بافت

روش ساخت داربست مهندسی بافت

امروزه هدف اصلي استفاده از داربست  مهندسی بافت بازسازي مجدد بافت هاي بدن است.هر بافت ويژگي هاي بيولوژيكي و نيز فيزيكي مانند اندازه و شكل خاص خود را دارد . بنابراين هر داربست درعمل بايد توانايي وارد كردن آثار بيولوژيكي و مكانيكي خاص را به منظور بهبود و تغيير رفتار سلولي دارا باشد . بدين منظور هر داربست براساس خواص بافت هد فش طراحي مي شود . انتخاب نوع و جنس داربست در مهندسی بافت مهمترين بخش كار است به طوري كه در نهايت جايگزين بافت آسيب ديده مي شود.

داربست نه تنها اجازه اتصال سلول ها را به خود مي دهد، بلكه باعث مهاجرت سلول ها، نقل و انتقال فاكتور هاي بيوشيميايي ، انتشار مواد غذايي، مواد زايد و نيز مواد توليدي سلول ها مي شود . براي رسيدن به اين هدف، داربست باید دارای یک سری ويژگی‌های ساختاری باشد. با استفاده از روشهای مرسوم ساخت داربست ساختارهای متخلخل پيوسته به دست میآيد .اين روش‌ها به طور كلی در هشت گروه جای می‌‎گیرند و هر يک دارای مزایا و معایبی هستند كه به آن‌ها اشاره خواهد شد:

 • ساخت داربست به روش خود تجمعی:

  خود تجمعي مولكولي يكي از روش هايي است كه براي ساخت داربست هاي زيستی در مهندسی بافت به كار مي رود. در اين روش از ذراتي استفاده مي شود كه تمامي آن ها از لحاظ ويژگي هاي فيزيكي مانند اندازه و نيز ويژگي هاي شيميايي مشابه اند. براي اين روش نانوذرات كانديداي مناسبي است . با اين تجمع ، ساختار هاي متخلخل به دست می‌آيد. در اينجا نيز ساختارها برمبنای ماتريكس خارج سلولی است.

داربست مهندسی بافت

 • ساخت داربست به روش اتصال رشته‌ای:

  در حالت اتصال رشته‌ای، ساختمان متخلخل داربست با اتصال الياف به يكديگر به وجود مي آيد به طوري كه در نقطه تقاطعي الياف ، حفرات داربست شكل مي گيرند . اين روش ساخت نوعي ازتكنولوژي نساجي است كه مواد اوليه آن شبكه‌ای غير بافته شده از پليمرهای تخريب‌پذير است. در اين روش از پلیمرهای  PLA و PGA استفاده شده است. پايداری داربست در اين نوع روش كم است؛ بنابراين با كاشت سلول‌ها روی آن تغییر شكل داربست مشاهده می‌شود . به همين دليل برای افزايش ويژگی‌های مكانيكی داربست تيمار هايی روی داربست‌ها انجام داده‌اند.

 • ساخت داربست به فروشویی ذره‌ای و قالب‌گیری حلال:

اين روش راحت ترين روش براي تهيه داربست هاي متخلخل است.در این حالت پلیمر در حلال آلی مناسب حل می شود سپس محلول حاصل در قالب های ریخته می شود که این قالب ها با ذرات پروژن پر شده اند. ذرات پروژن مي تواند مواد متفاوتي از جمله نمك غير آلي مانند سديم كلريد، كريستال هاي ساكارز و يا ذرات ژلاتین و پارافين باشد. اندازه اين ذرات پروژن، اندازه حفرات داربست ها را تعيين مي كند. نسبت مخلوط كردن ذرات پروژن با مقدار پليمر ميزان تخلخل در داربست را نشان مي دهد به طوري كه در يك حجم مشخص از پليمر هر چه تعداد اين ذرات بيشتر باشد تخلخل آن داربست بيشتر است.

 • ساخت داربست به گازكف:

دراين روش از گاز دي ااكسيد كربن با فشار بالا براي ايجاد حفره در داربست استفاده مي شود. به طوري كه پليمر را روي صفحات مشبكي قرار داده و براي چند روز در معرض با فشار بالا قرار مي دهند. در حالت پليمر با اين گازدی اکسید کربن اشباع مي شود . سپس فشار روي داربست را كم مي كنند و به سطح فشار اتمسفر مي رسانند. به اين ترتيب حلاليت گاز در پليمر كاهش ياف ته و گاز از پليمر خارج مي شود. با خروج گاز حفرات در داربست شكل مي گيرد.

داربست در مهندسی بافت

 • ساخت داربست به امولسيون يخ خشک:

دراين روش ابتدا پليمر هاي تخريب پذير در حلال مناسب حل می شوند.برای مثال،PLA یا PGA به ترتیب در حلال های آلی مناسب  يعني دي كلرومتان و كلريد متيلن و كلاژن در حلال اسيدي يعني استيك اسيد يا هيدروكلريك اسيد حل و سپس به محلول حاصل آب اضافه مي شود.

در اين حالت امولسيوني از آب و روغن به دست مي آيد که اين مخلوط را به هم زده و در قالب مي ريزند و بدين ترتيب اجازه جداشدن دو فاز را نمي دهند. و ذرات آب در داخل مخلوط پراكنده و فاز آلي به صورت پيوسته است. قالب را در نيتروژن مايع مي گذارند تا منجمد شود و سپس با روش خشک کردن یخ،آب و حلال آلی از محیط حذف می شود. با خروج اين مواد در داخل پليمر حفرات ايجاد  می شود.

 • ساخت داربست به روش حرارتی ناشی از جداسازی فاز:

اين روش نيز مانند روش قبل براساس جداسازي دو فاز است . در اين فرآيند به حلال با نقطه ذوب پايين نياز است تا اين حلال به سرعت تصعيد شود.

 • قالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيری گداز: در اين پروسه قالب تفلون را با پودر PLGA و ميكروسفر هاي ژلاتين پر مي كنند. اين ميكروسفر ها در اندازه هاي مشخص ساخته شده و بسته به كاربرد داربست هدف استفاده مي شود . اندازه اين ميكروسفر ها اندازه خلل و فرج داربست را تعيين مي كند. پس از پر كردن قالب ، دماي آن را افزايش مي دهند در حالي كه روي مخلوط فشار زيادي را إعمال مي كنند.با این روش ذرات PLGA در هم فرو رفته و به يكديگ ر متصل مي شود. پس ازآن ، قالب تفل ون را برداشته و داربست حاصل را در آب غوطه ور مي كنند و با اين كار ذرات ژلاتين شسته شده و ازداربست حذف میشود.در نهایت ساختار متخلخل PLGA به دست مي آيد كه اين داربست شكل قالب را به خود مي گيرد ومی توان در اندازه هاي مختلف آن را به دست آورد.
 • الكتروريسی: روش ريسندگي الكتريكي پركاربردترين روش ساخت داربست ها است. اين روش بسيار ساده بوده و در سطح آزمايشگاه نيز مي توان آن را انجام داد . در اين روش از يك سرنگ، يك صفحه جمع كننده به همراه ولتاژ 10 تا 20 كيلوولت استفاده مي شود.

داربست های مهندسی بافت از چه موادی ساخته می‌شوند؟

سلول‌ها، داربست‌ها و سیگنال‌های محرک رشد عموماً به عنوان سه‌گانه مهندسی بافت، اجزای کلیدی بافت‌های مهندسی شده، شناخته می‌شوند. داربست‌ها که معمولاً از مواد زیستی پلیمری ساخته می‌شوند، پشتیبانی ساختاری برای اتصال سلولی و متعاقب آن رشد بافت فراهم می‌کنند.

انواع داربست در مهندسی بافت

ویژگی‌ داربست‌ مهندسی بافت
 • داربست های هیدروژلی
 • داربست های چاپ زیستی سه بعدی
 • داربست های نانوالیافی
 • میکرو داربست ها

حتما تا کنون نام این داربست ها به گوش شما خورده است. به طور کلی نمیتوان گفت که داربست ها را میتوان بر حسب انواع تقسیم بندی کرد بلکه بهترین حالت تقسیم بندی بر اساس روش ساخت می باشد.مثلا یک داربست هیدروژلی به روش چاپ زیستی نیز می تواند تولید شود.

عوامل موثر در ساخت داربست مهندسی بافت

امروزه مطالعات در زمينه مهندسی بافت در سطح وسيعی در ایران رو به گسترش است به طوری که مهندسی بافت ، پتانسیل خود را  برای ساخت اندام و رفع مشکل کمبود عضو جهت پیوند نشان داده است. یکی از اصول اصلی مهندسی بافت کشت سلول در یک محیط سه بعدی مشابه شرايط سه بعدی بدن است. بدین منظور، سلول ها را بر روي داربست ها کشت می‌دهند. داربست‌ها ساختارهای سه بعدی دارند که از مواد مختلفی نظیر پلیمرهای طبیعی و سنتتیک ساخته می‌شوند. در ابتدا پلیمرها تنها برای ایمپلنت‌های ارتوپدیک، دارو رسانی، ساخت تجهیزات پزشکی به کار می‌رفت، ولی تحقيقات بعدی نشان داد که اين مواد توانايی ایجاد بستری مشابه بدن برای سلول‌ها را نیز دارند.

داربست‌های مهندسی بافت باید دارای خواص ویژه‌ای باشند تا بتوانند متناسب با بافت بدن اهداف محقق را برآورده سازند. داشتن خواص مکانیکی، بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی مناسب چهار فاکتور مهم در ساخت و مطالعه داربست می باشد. ایجاد این چهار فاکتور به همزمان کار پیچیده است و نیاز به تجربه و در کنار آن آزمایشات متعدد دارد. بهبود هرکدام از این ویژگی‌ها میتواند، ویژگی دیگر را تحت تاثیر منفی قرار دهد. لذا بهینه‌سازی و دست یابی به فرمولاسیون بهینه، بخش مهمی در روند ساخت داربست می باشد.

ساخت داربست مهندسی بافت

داربست ها به گونه‌ای مهندسی شده‌اند که باعث ایجاد فعل و انفعالات سلولی مطلوب در تشکیل بافت‌های جدید می‌شوند. سلول‌ها غالباً به این ساختارها منتقل می‌شوند که قادر به تشکیل بافت سه بعدی هستند.

 • حفرات موجود در داربـست با یكدیگر در ارتباط بـوده و به صورت به هم پیوسته باشد؛ به طوری كه مثل سيستم گردش خون و رگ در بدن عمل كند.
 • از موادی تهيه شود كه بتوان توان تخريب و تجزيـه آن را به راحتی كنترل كرد تا در نهايت جايگزين بافت هدف شود.
 • داراي بار، قطبيت و خواص شيميایی مناسب در سـطح خود باشد؛ به‌طوری كه برای اتصال، تكثير و تمـايز سـلول‌هـا مناسب باشد.
 • دارای خواص مكانيكی مناسب باشد. شـدت مقاومـت مكانيكی در داربـست‌ها بايد متناسب با بافت هـدف يـا همـان محل لانه گزينی باشـد. مقاومـت مكـانيكی داربـست بايـد بـه گونه‌ای محاسـبه شـود كـه در هنگـام كـار يـا نقـل و انتقـال صدمه‌ای به آن وارد نشود.
 • نبايد سيستم ايمنی را تحريک و منجر به پاسـخ ايمنـی شود.
 • به راحتی به اشكال و اندازه‌های مختلف تبديل شود.

تقسیم‌بندی کلی داربــــست‌ مهندسی بافت

داربست‌ مهندسی بافت از نظر قابلیت تزریق سلول‌ها به دو دسته قابل‌تزریق و غیرقابل تزریق تقسیم می‌شوند. از لحاظ ساختمان داربست‌های مهندسی بافت به دو نوع ساده و پیچیده تقسیم بندی می شوند. در داربست هايd با ساختمان سـاده تنهـا يـ; نـوع پليمـر وجود دارد، ولی در داربـست‌هـای پيچيـده از چنـدين پليمـر استفاده می‌شود. حالتی از اين داربست مـی‌توانـد بـه صـورت مخلوطی از چند پليمر محلول باشـد كـه بـه فـرم مـورد نظـر قالب‌گيری شـده‌انـد. در حالـت ديگـر دو یـا تعـداد بيـشتری پليمرهای زیستی به فرم فيبر تهيه شده و سپس ايـن اليـاف را به صورت بافته شده در كنار یكدیگر قرار می‌دهنـد. همچنـين داربست مهندسی بافت پيچيده می‌تواند تنها يک پليمر باشد ولی تيمـارهـای مختلف با انواع نمک‌ها، مـواد آلـی و معـدنی روی سـطح آن انجام شود؛ بـه طـوری كـه داربـست از فـرم سـاده درآمـده و پيچيدگی يک بافت و ماتريكس طبيعی را به خود بگيرد.

خصوصیت سنجی داربست های مهندسی بافت

 • خواص شیمیایی داربست مهندسی بافت:

داربـست ها باید از سلول‌های درون‌زا یا خارج از بدن برای اتصال، رشد و تمایز هم در شرایط کشت in vitro و هم در کاشت in vivo پشتیبانی کنند. مواد زیستی مورد استفاده برای ساخت داربست ها باید با اجزای سلولی بافت‌های مهندسی‌شده و سلول‌های درون زا در بافت میزبان سازگار باشد. داربست‌ها باید از موادی غیر سمی و سازگار با محیط بدن ساخته شوند. وجود سمیت به معنای عدم رشد سلول و پاسخ سیستم ایمنی بدن می‌باشد. لذا ضروری است که داربـست ها قبل از کشت سلولی از دیدگاه شیمیایی و ترکیب مواد موجود، مورد مطالعه قرار بگیرند. همچنین مطالعات شیمیایی به صحت فرمولاسیون اولیه و ارزیابی تغییرات حاصل در ماهیت داربست (بعد از اصلاح داربست‌ها) کمک می‌کند.

 

 • خواص مکانیکی داربست مهندسی بافت:

داربــست ها ثبات مکانیکی و شکل را برای نقص بافت فراهم می‌کنند. خواص مکانیکی ذاتی مواد زیستی مورد استفاده برای داربـست یا خواص پس از پردازش آن‌ها باید با بافت میزبان مطابقت داشته باشد. مطالعات اخیر در مورد مکانیوبیولوژی اهمیت خواص مکانیکی داربست را بر روی سلول‌های بذری برجسته کرده است.

اعمال نیروهای کششی بر روی یک بستر ، بسیاری از انواع سلول‌های بالغ ، مانند سلول‌های اپیتلیال ، فیبروبلاست‌ها ، سلول‌های ماهیچه‌ای و نورون‌ها ، سفتی بستر را حس کرده و مورفولوژی و ویژگی‌های چسبندگی متفاوتی را نشان می‌دهد. این حساسیت مکانیکی همچنین در تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمال، زمانی که سفتی ژل آگارز تمایل تمایز را تعیین می‌کند، نشان داده شده است. سلول‌های بنیادی مزانشیمال انسانی، با توجه به سفتی که به ترتیب بافت‌های مغز ، ماهیچه و استخوان دارند، تمایل به تمایز به سلول‌های عصبی، ماهیچه‌ای یا استخوانی دارند.

 • خواص فیزیکی داربست مهندسی بافت

داشتن تخلخل و خصوصیات سطح مناسب، از ویژگی‌های اصلی داربست مهندسی بافت می باشد. سایز تخلخل‌ها و نحوه ارتباط آن‌ها با هم از اهمیت بسزایی برخوردار است. تخلخل‌ها باید به هم وصل باشد (Interconnected) تا راهی برای مهاجرت سلول و جابجایی مواد مغذی ایجاد شود. این تخلخل به تکثیر و مهاجرت سلولی کمک می‌کند. همچنین سطوح باید از زبری خاصی برخودار باشد تا سلول‌ها بتوانند به راحتی به آن بچسبند.

داربـست ها باید حجم خالی برای عروق ، تشکیل بافت جدید و بازسازی را فراهم کنند تا ادغام بافت میزبان پس از کاشت تسهیل شود. مواد بیولوژیکی باید پردازش شوند تا ساختار کافی متخلخل برای انتقال مواد مغذی و متابولیت‌های کارآمد ایجاد شود. بدون اینکه ثبات مکانیکی داربست را به خطر بیاندازد. علاوه بر این، مواد زیستی نیز باید پس از کاشت با سرعت مطابقت با تولید ماتریس جدید توسط بافت در حال تجزیه شوند.

 • خواص بیولوژیکی داربست مهندسی بافت

داربـست ها ممکن است به طور فعال با اجزای سلولی بافت‌های مهندسی شده تعامل داشته باشند تا فعالیت‌های آن‌ها را تسهیل و تنظیم کنند. مواد زیستی ممکن است شامل نشانه‌های بیولوژیکی مانند لیگاندهای چسبنده سلولی برای افزایش چسبندگی یا نشانه‌های فیزیکی مانند توپوگرافی برای تأثیر بر مورفولوژی و تراز سلولی باشد. داربست همچنین ممکن است به عنوان یک وسیله حمل یا مخزن برای سیگنال‌های برانگیزاننده رشد خارجی مانند عوامل رشد برای سرعت بخشیدن به بازسازی عمل کند. در این راستا، مواد زیستی باید با مولکول‌های زیستی سازگار بوده و از نظر روش کپسوله‌سازی برای آزادسازی کنترل شده مولکول‌های زیستی با فعالیت زیستی حفظ شده، مناسب باشند.

کاشت داربست در مهندسی بافت

بیماری، آسیب و تروما می تواند منجر به آسیب و انحطاط بافت های بدن انسان شود که نیاز به درمان هایی برای تسهیل ترمیم، جایگزینی یا بازسازی آنها دارد. درمان معمولاً بر پیوند بافت از یک محل به محل دیگر در همان بیمار (اتوگرافت) یا از فردی به فرد دیگر (پیوند یا آلوگرافت) متمرکز است. در حالی که این درمان ها انقلابی و نجات دهنده بوده اند، مشکلات عمده ای در هر دو روش وجود دارد. برداشت اتوگرافت گران، دردناک، محدود به محدودیت های تشریحی و همراه با عوارض ناحیه اهداکننده به دلیل عفونت و هماتوم است.

به طور مشابه، آلوگرافت ها و پیوندها نیز به دلیل مشکلات دسترسی به بافت کافی برای همه بیمارانی که به آن نیاز دارند و خطر رد شدن توسط سیستم ایمنی بیمار و احتمال ایجاد عفونت یا بیماری از سوی اهداکننده به آن، محدودیت های جدی دارند. بیمار. روش دیگر، رشته مهندسی بافت (عبارتی که به جای پزشکی بازساختی استفاده می‌شود) با توسعه جایگزین‌های بیولوژیکی که عملکرد بافت را بازیابی، حفظ یا بهبود می‌بخشند، به جای جایگزینی بافت‌های آسیب‌دیده را بازسازی می‌کند.

چالش مهندسی بافت تقلید از آنچه در طبیعت اتفاق می افتد است. تلاش هایی برای مهندسی در شرایط آزمایشگاهی تقریباً هر بافت و اندام بدن انجام می شود. کار روی ایجاد کبد، عصب، کلیه، روده، پانکراس و حتی ماهیچه و دریچه های قلب با مهندسی بافت ادامه دارد. در زمینه بافت های همبند، سال هاست که کار در زمینه مهندسی تاندون، رباط، استخوان و غضروف در سراسر جهان ادامه دارد. تا به امروز بالاترین میزان موفقیت در نواحی پوست ، مثانه ، راه تنفسی و استخوان به دست آمده است، جایی که سازه های مهندسی بافت با موفقیت در بیماران استفاده شده است. یکی از راه های ارزیابی کیفیت یک داربست، کاشت آن در بدن حیوان و بررسی نتایج مربوطه می باشد. توضیحات بیشتر در قسمت تست درون تنی

خدمات تیشوهاب در زمینه ساخت داربست های مهندسی بافت

آماده سازی جوهرهای زیستی جهت ساخت داربست به روش چاپ سه بعدی زیستی
آماده سازی محلول های پلیمری ترکیبی جهت ساخت داربست به روش فریز درایر (خشک کن انجمادی)
آماده سازی محلول پلیمری جهت ساخت داربست به روش الکتروریسی
ساخت و مطالعه داربست به روش چاپ سه بعدی زیستی
ساخت و مطالعه داربست به روش خشک کن انجمادی
ساخت و مطالعه داربست به روش الکتروریسی
ساخت داربست به روش لیچینگ
تهیه فیلم های پلیمری (پلیمر طبیعی)
تهیه فیلم های پلیمری (پلیمر سنتتیک)
تهیه داربست از بافت گیاهی
سلول زدایی از ماتریکس گیاهی
سلول زدایی ازبافت حیوانی
ساخت داربـست به روش الکتروریسی – تک نازله      Electrospining
ساخت داربـست به روش الکتروریسی – دو نازله       Electrospining
ساخت داربـست به روش چاپ زیستی سه بعدی      3D Bioprinting
ساخت داربـست به روش خشکاندن انجمادی            Freeze Drying
ساخت داربـست به روش فوم سازی گازی                  Gas Foaming
ساخت داربـست به روش حذف حلال             Solvent evaporation
ساخت و مطالعه داربست طبیعی از بافت سالم                       Acellularization